ZAPYTANIA OFERTOWE  


Lubliniec, 03.04.2024

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/04/2024

Zamawiający – Makpol Recykling Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Inwestycyjnej 2 w Lublińcu zaprasza do złożenia oferty cenowej na „Wykonanie instalacji zasilania urządzeń na hali wg. specyfikacji dostawcy urządzeń w nowo budowanej hali produkcyjno-magazynowej w Lublińcu przy ul.Inwestycyjnej 2 – dz.nr 1879/129” zatwierdzonej decyzją o pozwoleniu na budowę nr 4/2022 z dnia 03.01.2022, wchodzącej w skład projektu „Budowa instalacji odzysku i recyklingu odpadów w celu wytworzenia wosku polimerowego oraz komponentów do produkcji Pro-Brykietu w firmie Makpol Recykling w Lublińcu”  w formie pożyczki ze środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Procedura zamówienia prowadzona jest z zachowaniem następujących zasad:
a)      przygotować i przeprowadzić postępowanie w sposób przejrzysty, proporcjonalny, zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców,
b)    udzielić zamówienia w sposób zapewniający uzyskanie najlepszych efektów zamówienia w stosunku do poniesionych nakładów,
c)     zawierać umowy w formie pisemnej (chyba, że dla danej czynności zastrzeżona jest inna szczególna forma),
d)    zapewnić, aby czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia wykonywały osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm

I. Zamawiający: 
Makpol-Recykling Sp. z o.o.
ul. Inwestycyjna 2
42-700 Lubliniec
+ 48 34 350 61 34
e-mail: biuro@makpol-recykling.pl
https://www.makpol-recykling.pl/

II. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Wykonanie instalacji zasilania urządzeń na hali wg. specyfikacji dostawcy urządzeń. Rozprowadzenie mocy należy wykonać szynoprzewodami 3200A IP55 o łącznej długości ok.140mb, (2x70mb) – w relacji transformator TR1- kontener K1, i transformator T2 –kontener K2 oraz wykonanie przyłączy poszczególnych rozdzielnic w kontenerach przypisanych do obsługi zainstalowanych urządzeń.
2. Wykonanie instalacji oświetlenia podstawowego min.500lx, awaryjnego i ewakuacyjnego hali.
3. Wykonanie oświetlenia terenu wokół hali.
4. Wykonanie instalacji zestawów gniazd remontowych oraz potrzeb ogólnych hali
5. Wykonanie instalacji odgromowej hali oraz siatki uziemiającej
6. Wykonanie monitoringu hali wraz z terenem przyległym zgodnie z wymaganiami ustawy WOŚF

III. Termin realizacji umowy: Zamawiający wymaga ostatecznego zakończenia wszystkich prac związanych z zamówieniem w terminie do 30 sierpnia 2024. Za datę odbioru rozumie się protokolarne przekazanie Zamawiającemu obiektu zgodnego z przedmiotem zamówienia wraz  z kompletem dokumentów niezbędnych do oddania obiektu do użytkowania 

IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków 

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Dostawcy nie powiązani kapitałowo i/lub osobowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Dostawcy, a Dostawcą, polegające w szczególności na: 
 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
 posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych stanowi część formularza oferty. 

V. Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Dostawca powinien sporządzić ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania (Załącznik nr 1). 
2. Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, podpisana czytelnie przez Dostawcę lub osobę przez niego upoważnioną. 
3. Wykonawca w treści oferty winien określić cenę netto (+VAT) w PLN (złotych polskich) z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. 

VI. Przesłanki odrzucenia oferty 

1. Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy: 
1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub 
2) została złożona przez podmiot: 
 niespełniający warunków udziału w postępowaniu, 
 powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami, o których mowa w części IV ust. 1 zapytania,  
3) została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym. 

VII. Miejsce oraz termin składania ofert 

Oferty na wykonanie zamówienia należy składać osobiście lub za pośrednictwem Poczty Polskiej/kuriera w biurze firmy Makpol-Recykling Sp. z o.o. pod adresem ul. Inwestycyjna 2, 42-700 Lubliniec w formie pisemnej do dnia  23 kwietnia 2024 r. do godziny 10:00. Oferty można składać także mailowo wysyłając skan podpisanej oferty pod adres e-mail: biuro@makpol-recykling.pl

Bez względu na formę, ostatecznie decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego. W przypadku dokonania wyboru oferty złożonej mailowo, Dostawca zobowiązany będzie najpóźniej w dniu podpisania umowy dostarczyć oryginał oferty z zachowaniem wymogu pisemności. 

Osoba do kontaktu:
Robert Kościelniak, tel. kontaktowy +48 505 184 449, e-mail: r.koscielniak@makpol-recykling.pl 
Sławomir Koza,  tel. kontaktowy +48 509 538 908, e-mail: s.koza@makpol-recykling.pl

VIII. Ocena ofert 

1. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert. 
2. Oferty zostaną ocenione wg punktacji od 1 do 100, w sposób następujący: 
1) całościowa cena netto [waga 80 %], punktacja  do 80 pkt., w cenie należy uwzględnić wszystkie koszty wykonania zamówienia, metodologia obliczania pkt. ceny: (cena najniższa /cena oferowana) x 80 pkt. 
2) okres gwarancji [waga 10 %]–  do 10 pkt. 
Wymagane jest podanie w Formularzu Ofertowym okresu gwarancji w miesiącach. metodologia obliczania pkt. okresu gwarancji: (ilość miesięcy oferowana /ilość miesięcy najwyższa) x 10 pkt. 
3) przedstawienie referencji [waga 10 %] – do 10 pkt.  
3. Po ustaleniu punktów w poszczególnych kryteriach nastąpi ich zsumowanie. Zostanie wybrana oferta o najwyższej liczbie punktów. 

IX. Dodatkowe informacje 

1. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do: skontaktowania się z właściwymi Dostawcami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert; ewentualnej rezygnacji z realizacji zamówienia bez podania przyczyny; negocjacji warunków zamówienia (po wyborze Dostawcy). 
2. Cena może być uznana za rażąco niską, kiedy będzie odbiegać od pozostałych cen o minimum 30%. 
3. W toku oceny ofert Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę, zwróci się do Dostawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 
4. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonania poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z warunkami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. Dostawca, którego oferta została poprawiona zostanie niezwłocznie o tym fakcie zawiadomiony przez Zamawiającego. 

X. Unieważnienie postępowania lub odstąpienie od zawarcia umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od zawarcia umowy w następujących przypadkach: 
1) wystąpienia okoliczności powodujących, że koszt realizacji inwestycji ulega znacznemu zwiększeniu powodującemu niemożliwość sfinansowania zamówienia, 
2) powzięcia informacji przez Zamawiającego, że Dostawca w celu uzyskania zamówienia posługiwał się nieprawdziwymi danymi, 
3) braku ofert spełniających wymagania Zamawiającego. 
2. Zamawiający unieważni postępowanie w następujących przypadkach: 
1) gdy nie wpłynęła żadna ważna oferta, 
2) gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
3) gdy stwierdzi się popełnienie przez Zamawiającego oczywistego błędu proceduralnego w treści zapytania ofertowego. 

XI. Załączniki 

1. Wzór oferty 

2. Specyfikacja techniczna zasilania 

3. Plan rozmieszczenia linii produkcyjnej wraz z zasilaniemLubliniec, 29.03.2024

 ZAPYTANIE OFERTOWE 

NR 01/03/2024

Zamawiający – Makpol Recykling Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Inwestycyjnej 2 w Lublińcu zaprasza do złożenia oferty cenowej na „ budowę nowego przyłącza o mocy 3700 kW do nowo budowanej hali produkcyjno-magazynowej w Lublińcu przy ul.Inwestycyjnej 2 – dz.nr 1879/129” zatwierdzonej decyzją o pozwoleniu na budowę nr 4/2022 z dnia 03.01.2022, wchodzącej w skład projektu „Budowa instalacji odzysku i recyklingu odpadów w celu wytworzenia wosku polimerowego oraz komponentów do produkcji Pro-Brykietu w firmie Makpol Recykling w Lublińcu” w formie pożyczki ze środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Procedura zamówienia prowadzona jest z zachowaniem następujących zasad :

a) przygotować i przeprowadzić postępowanie w sposób przejrzysty, proporcjonalny, zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców,

b) udzielić zamówienia w sposób zapewniający uzyskanie najlepszych efektów zamówienia w stosunku do poniesionych nakładów,

c) zawierać umowy w formie pisemnej (chyba, że dla danej czynności zastrzeżona jest inna szczególna forma),

d) zapewnić, aby czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia wykonywały osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm

I. Zamawiający: 

Makpol-Recykling Sp. z o.o.
ul. Inwestycyjna 2
42-700 Lubliniec
+ 48 34 350 61 34
e-mail: biuro@makpol-recykling.pl
https://www.makpol-recykling.pl/

II. Opis przedmiotu zamówienia: 

– budowa przyłącza zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci energetycznej Tauron Dystrybucja S.A. nr WP/108352/2023/O08R03 – aktualizacja nr 1

– budowa stacji transformatorowej 2 x 2000kW

– budowa linii kablowej typu XRUHAKXS 3 x (1×120/25mm2) o przybliżonej długości trasy 213 m i przybliżonej długości kabla 240m

– pełnienie przez Oferenta funkcji kierownika budowy na podstawie pozwolenia na budowę, które uzyska własnym staraniem Zamawiający

– dokonanie przez Oferenta wszystkich czynności w Tauron Dystrybucja S.A. niezbędnych do uzyskania Karty Danych Technicznych umożliwiającej podpisanie przez Zamawiającego umowy o sprzedaż energii elektrycznej

– dokonanie prze Oferenta wszelkich czynności odbiorowych z właścicielami działek będących w zakresie realizacji inwestycji, w tym odbioru pasa drogowego, uzyskanie zgody na zajęcie pasa drogowego, pokrywania kosztów opłat za zajęcie pasa drogowego.

Załączniki 

1. Zapytanie ofertowe (treść pełna)

2. Wzór oferty 

3. Przebieg trasy 


Lubliniec, 05.05.2023

ZAPYTANIE OFERTOWE

NR 01/05/2023

Zamawiający – Makpol Recykling Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Inwestycyjnej 2 w Lublińcu zaprasza do złożenia oferty cenowej na „ Budowa hali produkcyjno-magazynowej w Lublińcu przy ul.Inwestycyjnej 2 – dz.nr 1879/129” zatwierdzonej decyzją o pozwoleniu na budowę nr 4/2022 z dnia 03.01.2022, wchodzącej w skład projektu „Budowa instalacji odzysku i recyklingu odpadów w celu wytworzenia wosku polimerowego oraz komponentów do produkcji Pro-Brykietu w firmie Makpol Recykling w Lublińcu”  w formie pożyczki ze środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Procedura zamówienia prowadzona jest z zachowaniem następujących zasad :

a) przygotować i przeprowadzić postępowanie w sposób przejrzysty, proporcjonalny, zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców,

b) udzielić zamówienia w sposób zapewniający uzyskanie najlepszych efektów zamówienia w stosunku do poniesionych nakładów,

c) zawierać umowy w formie pisemnej (chyba, że dla danej czynności zastrzeżona jest inna szczególna forma),

d) zapewnić, aby czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia wykonywały osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm. 

I. Zamawiający:

Makpol-Recykling Sp. z o.o.

Inwestycyjna 2

42-700 Lubliniec

+ 48 34 350 61 34

e-mail: biuro@makpol-recykling.pl

www.makpol-recykling.pl

II. Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksową budowę hali produkcyjno – magazynowej na terenie zakładu Firmy Makpol Recykling sp. z o.o w Lublińcu przy ul.Inwestycyjnej 2 .

Hala o powierzchni zabudowy 1750 m2.

Wysokość budynku 13,65 m ,

Długość budynku 50 m ,

Szerokość budynku 35 m.

Liczba kondygnacji naziemnych budynku – 1

Liczba kondygnacji podziemnych budynku – 0

Projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany został zatwierdzony decyzją o pozwoleniu na budowę nr 4/2022 z dnia 03.01.2022.

Zamawiający zastrzega sobie wprowadzenie kilku zmian w stosunku do pierwotnej wersji projektu, a mianowicie :

Ściany hali do wysokości 4,5 m wykonane będą z betonu grubości co najmniej 25 cm.

Powyżej wysokości 4,5 m oraz dach hali wykonane będą z płyty warstwowej

 1. Zamawiający wymaga minimalnego okresu gwarancji wynoszącego 60 miesięcy
 2. Zamawiający wymaga od Dostawcy dostarczenia materiałów i urządzeń fabrycznie nowych.
 3. Dostawca dostarczy przedmiot zamówienia zgodny ze specyfikacją techniczną stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

 5. Oferowanie rozwiązań równoważnych do wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia wymaga dodatkowo wykazania, że oferowane rozwiązanie równoważne posiada parametry techniczno – eksploatacyjno-użytkowe nie gorsze niż wymagane przez Zamawiającego.

 1. Ciężar wykazania spełnienia tych wymagań leży po stronie Dostawcy w składanej ofercie.
 2. Dostawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, musi dodatkowo wykazać w ofercie, że oferowane przez niego dostawy spełniają wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w treści zapytania.
 3. Wykazanie, że oferowane przez Dostawcę rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego musi nastąpić w złożonej ofercie poprzez podanie szczegółowych parametrów zaproponowanych materiałów i urządzeń oraz udowodnienie okoliczności wynikających z wcześniejszych zapisów.
 1. Wyklucza się możliwość zastosowania maszyn, urządzeń, wyposażenia oraz rozwiązań technologicznych i technicznych (konstrukcyjnych) mających charakter prototypowy.
 2. Wyklucza się możliwość składania ofert wariantowych.
 3. Wykonawca dostarczy wszelkie certyfikaty i dopuszczenia zastosowanych materiałów

III. Termin realizacji umowy: Zamawiający wymaga ostatecznego zakończenia wszystkich prac związanych z zamówieniem w terminie maksimum 6 miesięcy od daty podpisania umowy . Za datę odbioru rozumie się protokolarne przekazanie Zamawiającemu obiektu zgodnego z przedmiotem zamówienia wraz  z kompletem dokumentów niezbędnych do oddania obiektu do użytkowania

IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

 1. W postępowaniu mogą wziąć udział Dostawcy nie powiązani kapitałowo i/lub osobowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Dostawcy, a Dostawcą, polegające w szczególności na:

 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

 posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych stanowi część formularza oferty.

V. Opis sposobu przygotowania oferty

 1. Dostawca powinien sporządzić ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania (Załącznik nr 1).
 2. Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, podpisana czytelnie przez Dostawcę lub osobę przez niego upoważnioną.
 3. Wykonawca w treści oferty winien określić cenę netto (+VAT) w PLN (złotych polskich) z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

VI. Przesłanki odrzucenia oferty

 1. Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:

1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub

2) została złożona przez podmiot:

 niespełniający warunków udziału w postępowaniu,

 powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami, o których mowa w części IV ust. 1 zapytania,

3) została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.

VII. Miejsce oraz termin składania ofert

Oferty na wykonanie zamówienia należy składać osobiście lub za pośrednictwem Poczty Polskiej/kuriera w biurze firmy Makpol-Recykling Sp. z o.o. pod adresem ul. Inwestycyjna 2, 42-700 Lubliniec w formie pisemnej do dnia 20 maja 2022 r. do godziny 10:00. Oferty można składać także mailowo wysyłając skan podpisanej oferty pod adres e-mail:

biuro@makpol-recykling.pl

Bez względu na formę, ostatecznie decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego. W przypadku dokonania wyboru oferty złożonej mailowo, Dostawca zobowiązany będzie najpóźniej w dniu podpisania umowy dostarczyć oryginał oferty z zachowaniem wymogu pisemności.

Osoba do kontaktu:

Sławomir Koza,  tel. kontaktowy +48 509 538 908, e-mail: s.koza@makpol-recykling.pl

VIII. Ocena ofert

 1. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert.
 2. Oferty zostaną ocenione wg punktacji od 1 do 100, w sposób następujący:

1) całościowa cena netto [waga 80 %], punktacja  do 80 pkt., w cenie należy uwzględnić wszystkie koszty wykonania zamówienia,

metodologia obliczania pkt. ceny: (cena najniższa /cena oferowana) x 80 pkt.

2) okres gwarancji [waga 10 %]–  do 10 pkt.

Wymagane jest podanie w Formularzu Ofertowym okresu gwarancji w miesiącach.

metodologia obliczania pkt. okresu gwarancji: (ilość miesięcy oferowana /ilość miesięcy najwyższa) x 10 pkt.

3) przedstawienie referencji [waga 10 %] – do 10 pkt.

 1. Po ustaleniu punktów w poszczególnych kryteriach nastąpi ich zsumowanie. Zostanie wybrana oferta o najwyższej liczbie punktów.

IX. Dodatkowe informacje

 1. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do: skontaktowania się z właściwymi Dostawcami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert; ewentualnej rezygnacji z realizacji zamówienia bez podania przyczyny; negocjacji warunków zamówienia (po wyborze Dostawcy).
 2. Cena może być uznana za rażąco niską, kiedy będzie odbiegać od pozostałych cen o minimum 30%.
 3. W toku oceny ofert Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę, zwróci się do Dostawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
 4. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonania poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z warunkami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. Dostawca, którego oferta została poprawiona zostanie niezwłocznie o tym fakcie zawiadomiony przez Zamawiającego.

X. Unieważnienie postępowania lub odstąpienie od zawarcia umowy

 1. Zamawiający może odstąpić od zawarcia umowy w następujących przypadkach:

1) wystąpienia okoliczności powodujących, że koszt realizacji inwestycji ulega znacznemu zwiększeniu powodującemu niemożliwość sfinansowania zamówienia,

2) powzięcia informacji przez Zamawiającego, że Dostawca w celu uzyskania zamówienia posługiwał się nieprawdziwymi danymi,

3) braku ofert spełniających wymagania Zamawiającego.

 1. Zamawiający unieważni postępowanie w następujących przypadkach:

1) gdy nie wpłynęła żadna ważna oferta,

2) gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

3) gdy stwierdzi się popełnienie przez Zamawiającego oczywistego błędu proceduralnego w treści zapytania ofertowego.

XI. Załączniki

 1. Wzór oferty
 2. Wzór umowy z wykonawcą
Wzór oferty
Wzór umowy z wykonawcą

Telefon:

+48 798 784 517

Adres:

ul. Inwestycyjna 2,
42-700 Lubliniec

Makpol Recykling Sp. z o. o.

ul. Inwestycyjna 2
42-700 Lubliniec

NIP: 575-185-62-82
REGON: 241236138