Projekt CBR

Firma Makpol Recykling Sp. z o.o. w grudniu 2017 roku uzyskała dofinansowanie w ramach Funduszy Europejskich na realizację projektu pod nazwą: „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego rozwoju technologii przetwarzania i produkcji paliw alternatywnych dla przemysłu w firmie MAKPOL Recykling Sp. z o.o. jako sposób na podniesienie innowacyjności i konkurencyjności oferty przedsiębiorstwa.”
Przedmiotem projektu jest budowa nowoczesnej infrastruktury badawczo-rozwojowej celem realizacji projektów badawczych i rozwojowych o wysokim potencjale innowacyjnym. Inwestycja oznacza utworzenie nowego zakładu i dywersyfikację prowadzonej działalności.

Głównym przedmiotem działalności Centrum będzie prowadzenie samodzielnie i we współpracy badań przemysłowych i prac rozwojowych w zakresie opracowywania nowych rodzajów i receptur paliw alternatywnych dla przemysłu oraz narzędzi i osprzętu wykorzystywanych w procesach technologicznych. Działalność Centrum obejmować będzie także optymalizację procesów przetwarzania odpadów oraz znaczącą poprawę parametrów wydajnościowych, ekologicznych i jakościowych procesów wytwórczych.

W celu realizacji projektu przedsiębiorstwo zamierza wybudować na posiadanej działce nowy obiekt kubaturowy dla potrzeb CBR o powierzchni 2100 m2, który będzie przeznaczony wyłącznie do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej. W ramach inwestycji zostaną zakupione nowe środki trwałe w postaci niezbędnego wyposażenia badawczego i laboratoryjnego oraz wartości niematerialne i prawne w postaci oprogramowania niezbędnego do prowadzonej działalności B+R.

Realizację projektu założono na lata 2018-2019.

Realizacja przedmiotowego projektu doprowadzi do utworzenia 10 nowych etatów kadry B+R, wykreowania nowych konkurencyjnych cenowo i jakościowo produktów i technologii, nawiązania trwałej współpracy z firmami oraz jednostkami naukowymi, aktywizacji zawodowej w regionie, jak również do eliminacji barier w dostępie do nowych miejsc pracy. Projekt będzie miał pozytywny wpływ na politykę zrównoważonego rozwoju ze względu na fakt, iż produkty powstałe w ramach agendy badawczej będą cechowały się najwyższymi standardami eko-innowacyjnymi niedostępnymi dziś na rynku. Efektem realizacji projektu będzie znaczący wzrost nakładów na działalność badawczą w spółce.

Całkowita wartość realizowanego projektu wynosi 19 203 375 zł.

Na realizację projektu uzyskano dofinansowanie w ramach Funduszy Europejskich w kwocie 7 025 625 zł.

Telefon:

+48 798 784 517

Adres:

ul. Inwestycyjna 2,
42-700 Lubliniec

Makpol Recykling Sp. z o. o.

ul. Inwestycyjna 2
42-700 Lubliniec

NIP: 575-185-62-82
REGON: 241236138