Polityka prywatności

Od dnia 25 maja 2018r. obowiązują nowe przepisy o ochronie danych osobowych (RODO). Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Makpol Recykling Sp. z o.o. , ul. Oleska 20, 42-700 Lubliniec, NIP: 5751856282, KRS: 0000331975 . Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Inwestycyjna 2, 42-700 Lubliniec.

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy przez okres jej obowiązywania oraz przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

3. Odbiorcą danych osobowych będą upoważnieni pracownicy administratora,którzy zostali zobowiązani do zachowania poufności.

4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.

5. Dane osobowe nie są przekazywane przez Administratora do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

6. Mają Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.

7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kierować na adres Administratora z dopiskiem „Dane osobowe” na adres: biuro@makpol-recykling.pl